Contact

IT1101

Tel: 0164-794545
Email: info@it1101.nl
Dahliastraat 7
4651 KP Steenbergen
KvK. 6594.99.51
BTW. NL001736861B68

© 2021 All Rights Reserved

Privacy- en cookieverklaring
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van IT1101. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door IT1101 gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt IT1101 uit welke persoonsgegevens IT1101 gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies. Wanneer u contact met IT1101wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt IT1101 u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van IT1101. De enige persoonsgegevens die op de website van IT1101 worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– voor het verrichten van de aangeboden diensten;
– om met u in contact te kunnen komen;
– toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming; het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
– levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Tracking cookies
Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt IT1101 om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging en bewaartermijnen
IT1101 neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden
In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Wanneer via de website van IT1101, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van IT1101 Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook of Linkedin). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Algemene Voorwaarden IT1101


Artikel 1: Definities

1.1 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie IT1101 een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

1.2 Offerte: Een door IT1101 uit te brengen specifiek op de klant toegeschreven aanbieding van een Product of Dienst op basis van door de klant aan IT1101 verstrekte gegevens tot het doen door de klant van een aanbod.

1.3 Onderhoud(en): Het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Producten en Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het waarborgen van veiligheid van de Systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek herplaatsen van (onderdelen van) Systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de Systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke computers, bekabeling en switches. Indien ook het beheer van software onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst die IT1101 aangaat of is aangegaan met de klant, valt onder Onderhoud tevens het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding – waaronder begrepen het up-to-date houden – van de software die expliciet is genoemd in de betreffende Overeenkomst.

1.4 Overeenkomst: Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door IT1101 dat door de klant aan IT1101 is toegezonden tot levering van een of meer Producten of Diensten van IT1101 en dat door haar schriftelijk of per email is bevestigd en waarvan de Voorwaarden onderdeel uitmaken ofwel (1.2) de Offerte die door de klant is ondertekend en aan IT1101 is geretourneerd, welke ontvangst door IT1101 schriftelijk of per e-mail is bevestigd en van welke Offerte de Voorwaarden onderdeel uitmaken.

1.5 Overmacht: Onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die aan IT1101 niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van IT1101 en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van IT1101 komt, waaronder alle van buiten IT1101 komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan IT1101 haar verplichtingen jegens de klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder maar niet uitsluitend gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in hardware dan wel software of netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

1.6 Partijen: De klant en IT1101 gezamenlijk.

1.7 IT1101 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 6594.99.51

1.8 Producten en Diensten die door IT1101 geleverd zijn, waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan webhosting, dedicated-serververhuur, verhuur van colocatieruimte, registratie en huur van domeinnamen en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van IT1101.

1.9 Systemen: Het computersysteem waarop de Overeenkomst die tussen IT1101 en de klant is aangegaan, betrekking heeft en welk computersysteem door IT1101 ook wel wordt aangeduid als platform, configuratie of server.

1.10 Voorwaarden: Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene Voorwaarden is opgenomen.

1.11 Website: De website van IT1101: www.IT1101.nl en aanverwante subsites. De contactgegevens (adres, emailadres) van IT1101 zijn te vinden op deze website.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen IT1101 en de klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2.2 Indien een of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal IT1101 een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk Overeenkomstige strekking.

2.4 Toepasselijkheid van andere Voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.6 IT1101 is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door mededeling van de wijzigingen aan de klant treden de nieuwe Voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Wijzigingen worden per e-mail of op de website van www.IT1101.nl ter kennis van de klant gebracht en treden een maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de klant niet binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de klant binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden, vormt dat een grond voor opzegging van de Overeenkomst door de klant.

2.7 IT1101 draagt er zorg voor dat de Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de klant (digitaal op www.IT1101.nl) beschikbaar worden gesteld. Voor het invullen van het bestelformulier kunnen de Voorwaarden ook geraadpleegd worden op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. IT1101 is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor de klant toegankelijk te houden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen IT1101 en de klant geschiedt per post of per e-mail, behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door IT1101 opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

3.2 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de geadresseerde daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van de klant, is dit te allen tijde voor risico van de klant. Evenmin is IT1101 aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing door de klant.

3.3 IT1101 is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist begrip, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen en/of vertragingen van de offerte of andere wijzen van elektronische communicatie tussen IT1101 en de klant

3.4 Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige klant, mag IT1101 ervan uitgaan dat de klant met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover het niet reeds een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Artikel 4: Offertes

4.1 Alle Offertes van IT1101 zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod aan de klant. Aanvaarding van Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten IT1101 niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiele) klant.

4.2 Offertes van IT1101 zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt of de offerte schriftelijk wordt ingetrokken.

4.3 Elke offerte kan door IT1101 worden herroepen. Indien het aanbod door IT1101 nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

Artikel 5: Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop aan minimaal een van de volgende Voorwaarden is voldaan:

1. de klant heeft een Offerte en de Voorwaarden van IT1101 ontvangen;

2. de klant heeft de Offerte ondertekend, aangegeven de Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud van de Voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;

3. de klant heeft de Offerte geretourneerd aan IT1101;

4. IT1101 heeft de Offerte ontvangen en aanvaard. De aanvaarding door IT1101 van een Offerte (aanbod) blijkt in ieder geval doordat het Product en/of de Dienst wordt geleverd.

5.2 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.

Artikel 6: Duur en einde van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij op de factuur, schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

6.2 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

6.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

6.4 Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of per email met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door IT1101 is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de klant zijn persoonsgegevens te vermelden.

6.5 IT1101 is gerechtigd haar contractuele positie (contract overname in de zin van artikel 6:159 BW) over te dragen aan een derde en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien deze overdracht voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk bij aangetekende post of per email op te zeggen. De klant is niet gerechtigd zijn contractuele positie of zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van IT1101.

Artikel 7: Levering en levertijd

7.1 Levering van Producten of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door IT1101 van alle door haar opgevraagde gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst of op een uitdrukkelijk overeengekomen later moment. Het staat IT1101 vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.

7.2 Een overeengekomen levertijd is indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal IT1101 de klant daarvan in kennis stellen.

7.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. IT1101 is ingeval van overmacht – behoudens opschorting – tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8: Prijzen

8.1 Alle op de website van IT1101 of in de Overeenkomst vermelde of anderszins door of namens IT1101 gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.2 IT1101 behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal de klant hiervan ten minste een maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk, per e-mail in kennis stellen. Indien de klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de klant het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

8.3 IT1101 behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt.

9.2 De klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan IT1101 op de door IT1101 aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld.

9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde Diensten of Producten schorten de betalingsverplichting niet op.

9.4 IT1101 is bevoegd haar facturen aan de klant per e-mail toe te zenden. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt IT1101 zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan de klant in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per factuur bedragen.

9.5 Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, doch de incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant onjuist opgegeven rekeningnummer, is deze 2,50 euro administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

9.6 In geval van te late betaling is de klant van rechtswege in verzuim en heeft IT1101 het recht: (9.1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door IT1101 is ontvangen; en (9.2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De klant zal alle kosten vergoeden die IT1101 moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 10% van het gevorderde met een minimum van 125,00 euro Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

9.7 Indien de klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal IT1101 de klant – die reeds in verzuim is – een betalingsherinnering zenden. IT1101 verzendt de betalingsherinnering op dezelfde wijze als de factuur. In geval van te late betaling van een per post verzonden factuur, is IT1101 gerechtigd maximaal drie herinneringen per post aan de klant te sturen, waarvan de kosten worden vastgesteld op 2,50 euro per herinnering en welke kosten voor rekening van de klant komen. Indien IT1101 de vordering ter incasso uit handen geeft, komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 40,00 euro zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, in zijn geheel voor rekening van de klant.

9.8 Indien de klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is IT1101 gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen jegens IT1101 geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kan onder meer bestaan uit het afsluiten van de Producten en Diensten c.q. het onmogelijk maken van het gebruik van de Diensten.

9.9 De opschorting van de levering van Producten en Diensten duurt voort tot het moment waarop de openstaande facturen zijn voldaan en de betalingen door IT1101 zijn verwerkt. De aan de heraansluiting verbonden kosten, die worden vastgesteld op een bedrag van 100,00 euro worden aan de klant in rekening gebracht. Een spoedheraansluiting kan plaatsvinden, indien de klant dit per e-mail aan IT1101 verzoekt, onder toezending van een bewijs van betaling (inclusief rente, aanmaningskosten en heraansluitkosten). De heraansluitkosten bedragen in geval van een spoedheraansluiting 150,00 euro

9.10 Alle aan de klant geleverde Producten en Diensten blijven eigendom van IT1101, totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan IT1101 zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

9.11 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 10: Ontbinding

10.1 IT1101 is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief of per e-mail te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van IT1101 om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

1. het faillissement van de klant is aangevraagd dan wel de klant in staat van faillissement is verklaard;
2. de klant surseance van betaling of van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
3. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de klant beslag wordt gelegd of indien de klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
4. de klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van een ingebrekestelling is opgeheven;
5. na het sluiten van de Overeenkomst aan IT1101 omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
6. de klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder – doch niet uitsluitend – wordt verstaan crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is (hacken), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie en het aanzetten tot oproer, een en ander exclusief door IT1101 te beoordelen, in welk geval ook uitdrukkelijk de uren die IT1101 ter zake besteedt tegen het huidige uurtarief aan de klant worden doorbelast en de kosten van door IT1101 ingeschakelde adviseurs en deskundigen rechtstreeks voor rekening komen van de klant;
7. de klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan IT1101 heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan IT1101 te verstrekken;
8. de klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
9. de klant heeft nagelaten om IT1101 die informatie te verschaffen waarvan de klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij IT1101 noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door IT1101 jegens de klant;

10.2 Het recht van opschorten zoals in de Voorwaarden beschreven, houdt in dat IT1101 bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. IT1101 zal de klant hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van IT1101 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst

10.3 Indien de klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Product, heeft de klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product schriftelijk of per e-mail te ontbinden. De klant dient het ontvangen Product alsdan binnen vijf werkdagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, namelijk ongebruikt, onbeschadigd, en in de originele verpakking en met alle daarbij behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, aan IT1101 te retourneren. Het terugzenden van het geleverde Product komt geheel voor rekening en risico van de klant. IT1101 adviseert de klant dan ook geleverde Producten alleen per aangetekende en verzekerde post terug te zenden.

10.4 Indien de klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst, gaat de termijn van zeven werkdagen in op de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. De klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hierboven genoemde termijn van zeven werkdagen, indien de levering van de Dienst met instemming van de klant is aangevangen binnen de termijn van zeven werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst, IT1101 de Dienst in een keer heeft verricht en/of IT1101 reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5 Het in artikel 10.4 genoemde recht op ontbinding bestaat niet indien het Product tot stand is gebracht Overeenkomstig door de klant opgegeven specificaties en/of indien het Product duidelijk persoonlijk van aard is en/of het maatwerk betreft.

10.6 Indien IT1101 op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, wordt elke vordering van IT1101 op de klant direct opeisbaar.

Artikel 11: Verplichtingen van IT1101

11.1 IT1101 is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Zij garandeert evenwel niet dat de klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door IT1101 geëxploiteerde Diensten. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.

11.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak IT1101 daartoe verplicht, zal IT1101 zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.

11.3 IT1101 zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen en andere zaken afdoende te Onderhouden (daaronder begrepen vernieuwing en innovaties). De klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van IT1101 kan worden verlangd. IT1101 zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de klant er weinig hinder van ondervindt. IT1101 kan echter niet garanderen dat de klant geen hinder en/of schade ondervindt. IT1101 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de klant, indien onderhoud wordt gepleegd.

11.4 IT1101 zal zich inspannen om klachten van klanten naar tevredenheid van de klant af te handelen. IT1101 is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren per email aan IT1101 heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. IT1101 zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.

11.5 IT1101 is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de klant geplaatste informatie.

Artikel 12: Verplichtingen van de klant

12.1 De klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de klant kan worden verlangd.

12.2 De klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.

12.3 De klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen en richtlijnen. Meer in het bijzonder is de klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van intellectuele eigendom van IT1101 en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

12.4 De klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.

12.5 De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van de door de klant afgenomen Producten en Diensten en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij schriftelijk of per e-mail anders tussen partijen is overeengekomen. IT1101 maakt voor eigen gebruik systeembackups, doch de klant kan noch aan de backups, nog aan het feit dat backups worden gemaakt enig recht ontlenen.

12.6 De klant vrijwaart IT1101 voor aanspraken van derden indien de klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

12.7 Indien in de persoonsgegevens van de klant wijzigingen optreden, of indien bij de klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan IT1101 mede te delen per email.

12.8 (Indien beschikbaar)De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door IT1101 aan de klant verstrekte inloggegevens. IT1101 is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens. IT1101 adviseert de klant om deze reden regelmatig de inloggegevens te wijzigen.

12.9 De klant dient regelmatig – IT1101 adviseert de klant dit wekelijks te doen – de website in te zien, nu de communicatie tussen de klant en IT1101 veelal via de Website verloopt. Indien berichten van IT1101 door de klant worden gemist omdat hij niet minimaal een maal per week de Website bezoekt, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de klant schade lijdt, of uit enige andere hoofde, is de aansprakelijkheid van IT1101 per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van 2.500,00. Iedere aansprakelijkheid van IT1101 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de bedrijfsleiding van IT1101.

13.2 IT1101 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die IT1101 in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. IT1101 is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

13.3 De klant vrijwaart IT1101 voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde Producten en Diensten van IT1101.

13.4 IT1101 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan IT1101 meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van IT1101 is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

13.6 Indien en voor zover IT1101 jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is IT1101 slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van IT1101 uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van IT1101. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van IT1101 beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door IT1101 ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis .

Artikel 14: Overmacht

14.1 In geval van Overmacht zal IT1101 de klant hiervan onverwijld schriftelijk, per e-mail of via de Website op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

14.2 In geval van Overmacht is IT1101 gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de Overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

14.3 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan IT1101 worden toegerekend en geven de klant geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

14.4 Er vindt geen restitutie plaats van de door de klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 15: Rechten van Intellectuele Eigendom

15.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van IT1101 valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van IT1101. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van IT1101.

15.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten en Diensten die IT1101 in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij IT1101 of bij de derde van wie IT1101 het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan de klant ter beschikking te stellen.

Artikel 16: Wijzigingen en aanvullingen

16.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk of per e-mail worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 17: Geheimhouding en privacy

17.1 Zowel de klant als IT1101 zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie die zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet te verstrekken aan derden, anders dan bepaald in de artikelen 17.3 en 17.4.

17.2 De klant geeft IT1101 hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat IT1101 aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

17.3 De klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van IT1101, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de klant dat schriftelijk of per e-mail aan IT1101 kenbaar te maken.

17.4 IT1101 zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:
1. ten behoeve van facturerings- en incassoactiviteiten;
2. indien wettelijke voorschriften IT1101 hiertoe verplichten;
3. in geval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

17.5 De klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van IT1101 zijn opgeslagen. Indien de klant een schriftelijk overzicht wenst, zal IT1101 dit overzicht binnen vier weken aan de klant verstrekken. IT1101 kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

17.6 IT1101 spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

17.7 De klant is ervan op de hoogte dat IT1101 de persoonsgegevens van de klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de klant op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de klant vandaan komt en de Producten of Diensten die de klant heeft besteld. IT1101 slaat deze gegevens op in een administratie programma die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de klant.

17.8 De klant mag de gegevens die IT1101 over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De klant heeft het recht IT1101 te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de klant te verwijderen of af te schermen. IT1101 zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van IT1101 en het privacybelang van de klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de klant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 18: Geschillen

18.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter, onverminderd het recht van IT1101 om het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van IT1101, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: IT1101, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van IT1101 Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van IT1101 aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 IT1101 zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en IT1101 als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door IT1101.

Artikel 3 – Verplichtingen IT1101

3.1 IT1101 verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door IT1101 gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 IT1101 is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits IT1101 ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op IT1101 rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 IT1101 blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 IT1101 zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 IT1101 zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 IT1101 zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om de Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt IT1101 Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

1. het Datalek;

2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

3. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

4. de technische maatregelen die door IT1101 zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 IT1101 verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 IT1101 kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent IT1101 Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 IT1101 stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan IT1101. IT1101 zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessment

9.1 IT1101 verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessment door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door IT1101 beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door IT1101 onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 IT1101 verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 IT1101 staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor IT1101 en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien IT1101 tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant IT1101 in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan IT1101 een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 IT1101 is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 13.6 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van IT1101 uit hoofde van deze Bijlage duren ook na het beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover IT1101 nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van gegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal IT1101 de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 IT1101 kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.